PUBLIC.BIBLE.BOOK

PUBLIC.BIBLE.BOOK

Pull down to refresh...
Release to refresh...
Refreshing...
Loading...
Translation
Pull down to refresh...
Release to refresh...
Refreshing...
Loading...
THE BIBLE OF THE DAY
Chẳng ai Thánh như Đức Giê-hô-va, Chẳng có Chúa nào khác ngoài Ngài! Không có tảng đá nào như Đức Chúa Trời chúng ta.

I Sa-mu-ên 2:2 (RVV11)