Kinh Thánh: Lu ca 1:74-75
Diễn giả: Mục Sư Lê Khắc Cương
Nguồn: Hội Thánh Tin Lành Tân Phú
74 Mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi, trước mặt Ngài, 75 Lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài, trọn đời mình không sợ hãi gì hết.

Comment

Be the first to comment on this article