Kinh Thánh: Ô sê 2:19-20
Diễn giả: Mục Sư Lê Hoàng Thái An
Nguồn: Hội Thánh Tin Lành San Diego
19 Ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời; ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự công bình và chánh trực, nhân từ và thương xót. 20 Phải, ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự thành tín, và ngươi sẽ biết Đức Giê-hô-va.

Comment

Be the first to comment on this article